Certifieringar

Gipeco är certifierat enligt följande ledningssystem: ISO9001:2015 (kvalitet) och ISO14001:2015 (miljö).

Kvalitetspolicy
Gipeco-koncernen samt alla som arbetar i företagen ska utveckla och leverera städ- och rengöringsprodukter, tjänster, städsystem och städmetoder utan fel och i rätt tid så att de uppfyller förväntad kvalitet, behov och funktion till nästa interna och externa kund.

• Vår produktkvalitet ska kännetecknas av kundanvändarvänlighet genom enkelhet och effektivitet i funktion, ergonomisk anpassning och miljöanpassning.
• Vår säljkvalitet ska kännetecknas av tillgänglighet, enkelhet samt sälj- och branschprofessionalism.
• Vår eftermarknadskvalitet ska kännetecknas av en långsiktig och effektiv kundservice.
Detta skall vi uppnå genom allas deltagande, ständiga förbättringar och kompetensutveckling
genom planerad utbildning för alla i företaget.

Miljöpolicy
Gipeco-koncernen ska bidra till kontinuerlig utveckling av professionella städmetoder genom att erbjuda yrkesmässiga användare effektiva produkter och system med minsta möjliga miljöpåverkan. Vår verksamhet ska präglas av omsorg om miljö, hälsa och säkerhet.

Detta innebär att vi ska:
• Öka kunskap och höja medvetandet om miljöarbetet hos användare och anställda.
• Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.
• Förebygga förorening som uppkommer till följd av vår verksamhet och/eller orsakas av våra produkter.
• Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser. Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
• Vi ska följa gällande lagstiftning samt övriga bindande krav från våra intressenter.
• Löpande granska och revidera miljöarbetet.

Detta ska vi uppnå genom allas deltagande, ständiga förbättringar och kompetensutveckling genom planerad utbildning för alla i företaget.

Hållbarhetspolicy
Hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för all vår verksamhet. Gipeco har ett starkt engagemang för att verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Läs gärna hela vår Hållbarhetspolicy via länken i kolumnen till höger, men i arbetet ingår bland annat att Gipeco ska:
• Aktivt arbeta för att ständigt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatserna och ha en nollvision för arbetsolycksfall.
• Vara en inkluderande arbetsgivare som bejakar mångfald och där medarbetarna bereds möjlighet att nå sin fulla potential.
• Bedriva verksamhet så att påverkan på människa, miljö och egendom minimeras.
• Arbeta för ökad resurseffektivitet både i den egna verksamheten och genom våra produkter och tjänster.
• Följa och utnyttja uppkomsten av ny teknik som främjar en minskad miljöpåverkan. Till exempel kan nämnas övergång till förnyelsebara råvaror, förpackningar gjorda av returmaterial etc.

Tullpolicy
Att Gipeco ska bedriva tullarbete på ett korrekt och professionellt sätt. De uppgifter som lämnas ifrån sig gällande varor som importeras och exporteras ska vara riktiga.
Att inga tveksamheter ska råda bland berörd personal hur varor förtullas in respektive ur Sverige/EU.
De anställda på Gipeco som hanterar import/export ska erhålla en gedigen utbildning i tullarbetet. Denna utbildning ska i första hand ske internt med rutinerna för de olika stegen inom tullhantering som utgångspunkt.
Gipeco använder sig av Tullverkets internettjänst TID för tullhantering. Kvalité- och miljöansvarig samt ekonomichef har koder och behörighet för att sköta och ansvara för tullhantering elektroniskt.
De anställda ska dessutom hållas informerade om uppdateringar inom tullområdet. Dels genom intern information, dels genom prenumeration av tidsskriften ”Tullnytt” från Tullverket. De anställda ska erbjudas extern utbildning inom tullhantering.

Publicerade 2012-07-05 reviderade 2015-08-14.